mycitizenM+ Algemene voorwaarden

mycitizenM+ wordt aangeboden door citizenM subscription B.V., Leidseweg 219, 2253 AE
Voorschoten, Nederland, support@citizenm.com, 020 811 7000. De wettelijk bindende
overeenkomst waar mycitizenM+ onder valt, wordt uiteengezet in onderstaande algemene
voorwaarden. Bestudeer deze algemene voorwaarden zorgvuldig, aangezien ze je vertellen
wat je rechten en plichten zijn.

1. Reikwijdte
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de mycitizenM+ overeenkomst tussen
citizenM subscription B.V. (‘citizenM’) en jou, de betrokken reserveringen en het gebruik van
hotelkamers in alle citizenM-hotels, en sluiten alle algemene voorwaarden van derde partijen
uit. Bovendien geldt bij het boeken van een kamer onder je mycitizenM+ overeenkomst
dat op je boeking de algemene voorwaarden van citizenM op het moment van boeken van
toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn hierbij onder referentie opgenomen.

2. Voordelen
De mycitizenM+ voordelen zoals aangeboden onder de mycitizenM+ overeenkomst zijn als
volgt:
• altijd vijftien procent (15%) korting op het basiskamertarief en tien procent (10%) korting
op eten en drinken (met uitzondering van ontbijt of gevallen waar de korting wettelijk is
verboden); de korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen;
• gegarandeerde beschikbaarheid voor boekingen die niet korter dan twee (2) dagen vóór
aankomst zijn gemaakt; voor gegarandeerde beschikbaarheid gelden mogelijk bepaalde
beperkingen waarvan je, indien van toepassing, op het moment van boeken op de hoogte
wordt gesteld;
• gratis laat uitchecken en – in bepaalde hotels – kamer met premium uitzicht, indien
beschikbaar; en
• toestemming voor één (1) extra persoon op de kamer.
De voordelen van mycitizenM+ kunnen worden gebruikt (i) uitsluitend voor aanbod dat
publiekelijk bekend is gemaakt en (ii) om maximaal twee (2) kamers per verblijf te boeken.
De voordelen van mycitizenM+ zijn voor jou persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.
Elke poging tot overdracht is ongeldig. Om alle twijfel te voorkomen, mag je de voordelen
van mycitizenM+ uitsluitend voor je eigen account aanschaffen en mag je slechts één (1)
lidmaatschap tegelijk hebben. Als wij ontdekken dat je meerdere lidmaatschappen hebt,
behouden we ons het recht voor om alle lidmaatschappen te beëindigen overeenkomstig
artikel 7.

3. Belasting
In het mycitizenM+ tarief zijn toepasselijke belastingen inbegrepen, zoals btw,
gemeentebelasting en staatsbelasting.

4. mycitizenM+ looptijd, automatische verlenging en recht op opzeggen
Je mycitizenM+ lidmaatschap heeft een looptijd van twaalf maanden. Je mycitizenM+
lidmaatschap is geldig gedurende twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop je het
mycitizenM+ lidmaatschap aanschaft tot en met de laatste dag van de maand die direct
voorafgaat aan de maand waarin je mycitizenM+ lidmaatschap is ingegaan in het kalenderjaar dat volgt op de ingangsdatum van je mycitizenM+ lidmaatschap, tenzij en totdat het lidmaatschap wordt onderbroken of beëindigd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Na het verstrijken van de eerste twaalf maanden van je mycitizenM+ lidmaatschap wordt je
mycitizenM+ lidmaatschap automatisch telkens met opeenvolgende termijnen van dertig (30) dagen verlengd, tenzij je het mycitizenM+ lidmaatschap beëindigt door ons vóór het verlopen van de dan geldende termijn op de hoogte te stellen.

5. Recht op intrekking
In rechtsgebieden waarin het volgens verplichte wetten ter bescherming van consumenten
is toegestaan om je mycitizenM+ lidmaatschap in te trekken, kun je het mycitizenM+
lidmaatschap intrekken binnen veertien (14) dagen na de aanschafdatum van het mycitizenM+ lidmaatschap of de relevante periode die is vereist onder de toepasselijke wetgeving, waarbij de langst durende periode geldt
Als je afziet van het mycitizenM+ lidmaatschap binnen de intrekkingsperiode, betalen we je
het equivalent van de eerste (1e) maandelijkse betaling (als we deze al hebben ontvangen)
van het mycitizenM+ tarief terug via dezelfde betaalmethode als voor de aanschaf is gebruikt.
Als je gebruik hebt gemaakt van de mycitizenM+ voordelen tijdens de intrekkingsperiode,
heb je geen recht op teruggave van het equivalent van het eerste (1e) maandtarief voor
mycitizenM+.
Je kunt het mycitizenM+ lidmaatschap intrekken in de lidmaatschapssectie van je account
of door het voorbeeldformulier voor intrekking in te sturen. Dit formulier is als bijlage A
toegevoegd aan de algemene voorwaarden van mycitizenM+.
Als je tijdens de intrekkingsperiode je mycitizenM+ lidmaatschap intrekt en tijdens de
intrekkingsperiode gebruik hebt gemaakt van de mycitizenM+ voordelen, kun je gedurende
een periode van twaalf (12) maanden volgend op de intrekking geen nieuw mycitizenM+
lidmaatschap aanschaffen.

6. Betaling
Je gaat ermee akkoord het mycitizenM+ tarief vooraf te betalen. De mycitizenM+ voordelen
worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld zodra het maand- of jaartarief voor mycitizenM+, afhankelijk van jouw keus, is ontvangen. Als de betaling niet succesvol kan worden afgehandeld wegens verlopen betaalmethoden, onvoldoende saldo of andere redenen, is het mogelijk dat we je mycitizenM+ voordelen opschorten totdat we het bedrag hebben kunnen innen via een geldige betaalmethode. Gedurende de opschorting van je mycitizenM+ lidmaatschap heb je geen recht op het gebruik van de mycitizenM+ voordelen.
We kunnen je vragen een door ons geaccepteerde betaalmethode te kiezen om je
mycitizenM+ lidmaatschap te activeren, en andere betaalinformatie te verstrekken. Door
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden bij de aanschaf van een mycitizenM+
lidmaatschap, geef je ons toestemming elke maand of elk jaar, afhankelijk van jouw keus, het
bedrag van het mycitizenM+ lidmaatschap te innen via de door jou gekozen betaalmethode.
Je geeft de verstrekker van de door jou gekozen betaalmethode toestemming het
mycitizenM+ tarief te betalen. Ook ga je ermee akkoord dat jouw instemming met deze algemene voorwaarden wordt aanvaard als autorisatie aan de verstrekker van de betaalmethode om het mycitizenM+ tarief te betalen. Je gaat ermee akkoord geactualiseerde
betaalinformatie te verstrekken wanneer wij daarom vragen en op elk moment dat de eerder
door jou verstrekte informatie niet langer geldig is.
Als onderdeel van je mycitizenM+ lidmaatschap ga je ermee akkoord je huidige, geldige
e-mailadres aan ons te verstrekken en geef je ons toestemming alle berichten gerelateerd
aan deze algemene voorwaarden via dat e-mailadres met je te delen. Mocht je e-mailadres
veranderen, dan moet je je nieuwe e-mailadres aan ons doorgeven.

7. Beperking van aansprakelijkheid
Dit artikel 7 beschrijft onze volledige aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbreuk
op deze algemene voorwaarden en elke representatie, verklaring of onrechtmatige daad
of omissie, inclusief nalatigheid, die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene
voorwaarden. Onze aansprakelijkheid voor enig verlies, (contract)schade of schade door
onrechtmatig handelen, inclusief nalatigheid, is beperkt tot het mycitizenM+ tarief dat jij
aan ons hebt betaald. Onze totale aansprakelijkheid aan jou voor alle vorderingen kan niet
groter zijn dan het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde bedrag gedurende de twaalf (12)
maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de eerste aansprakelijkheidsvordering(en) zijn ontstaan. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of verlies, ongeacht het ontstaan ervan (inclusief nalatigheid). Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een van beide partijen uitsluiten of beperken met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, grove schuld of frauduleuze misleiding.

8. Overmacht
In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk of verplicht tot het betalen van een
schadevergoeding bij enige inbreuk op deze algemene voorwaarden of bij uitstel dan
wel niet-nakomen van contractuele diensten als gevolg van onvoorziene omstandigheden
die wij niet in de hand hebben, waaronder overmacht, (natuur)rampen, pandemieën of
epidemieën, brand(en), (daden van) oorlog en terrorisme, stakingen, rellen, maatschappelijke
onrust, overheidsvoorschriften, industriële geschillen, ongunstige weersomstandigheden
of andere uitzonderlijke en catastrofale gebeurtenissen, omstandigheden of noodsituaties,
vervoersvertragingen, het uitvallen van de dienstverlening of het niet kunnen verkrijgen van de noodzakelijke informatie of toestemming van welke autoriteiten dan ook.

9. Leeftijdsvereisten
Je moet ten minste 18 jaar oud zijn of de legale volwassen leeftijd hebben bereikt volgens de
wetgeving van het land waarin je woonachtig bent om het mycitizenM+ lidmaatschap aan te
schaffen.

10. Privacy
We verzamelen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt tijdens het aanschaffen
van het mycitizenM+ lidmaatschap, het boeken van een kamer en je verblijf bij ons. Deze
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze privacyverklaring en in
overeenstemming met toepasselijke wetten en regelgeving.

11. Beëindiging
We kunnen je mycitizenM+ lidmaatschap met directe ingang en zonder aankondiging
beëindigen als: (i) je betaling niet op tijd is voldaan (waarbij we alle commercieel redelijke
moeite hebben gedaan om je op de hoogte te stellen van het overschrijden van de
betaaltermijn voordat we overgaan tot beëindiging); (ii) je onjuiste of onvolledige informatie
aan ons verstrekt; of (iii) we vaststellen dat je je niet hebt gehouden aan deze algemene
voorwaarden of de algemene voorwaarden van citizenM. Je dient alle onder deze algemene
voorwaarden vallende mycitizenM+ tarieven te betalen tot en met de eigenlijke datum van
beëindiging. Als we met geldige reden je mycitizenM+ lidmaatschap beëindigen, dien je
de som van de ontvangen kortingen terug te betalen indien deze groter zijn dan de som
van de al betaalde mycitizenM+ tarieven. We innen dit bedrag via de door jou gekozen
betaalmethode. Bovendien heb je niet het recht een volgend mycitizenM+ lidmaatschap aan
te schaffen gedurende een periode van twaalf (12) maanden met ingang van de eigenlijke
beëindigingsdatum.
Zodra je mycitizenM+ lidmaatschap is beëindigd of geannuleerd of door jou is ingetrokken,
heb je niet langer recht op en mag je niet langer gebruikmaken van de mycitizenM+
voordelen; bovendien wordt voor toekomstige boekingen het equivalente bedrag zonder de
korting van vijftien procent (15%) in rekening gebracht.
We kunnen je mycitizenM+ lidmaatschap op elk moment en zonder opgaaf van reden
beëindigen. Als we je mycitizenM+ lidmaatschap beëindigen vóór de laatste dag van de
eerste mycitizenM+ termijn, betalen we alle al betaalde mycitizenM+ tarieven terug evenredig aan de nog resterende volledige maanden van de eerste mycitizenM+ termijn. Als we je mycitizenM+ lidmaatschap beëindigen tijdens de laatste maand van de eerste mycitizenM+ termijn of tijdens een andere maand in het verlengde mycitizenM+ lidmaatschap voor onbepaalde tijd, betalen we alle al betaalde mycitizenM+ bijdragen voor deze maand terug.

12. Gratis proefperiode
We kunnen je eenmalig een gratis proefperiode aanbieden waarin je de mycitizenM+
voordelen kunt gebruiken zonder hiervoor te betalen (een ‘gratis proefperiode’). De lengte
van een dergelijke proefperiode kan van tijd tot tijd verschillen. Je kunt je gratis proefperiode
op elk moment vóór de afloopdatum opzeggen. Als je de gratis proefperiode opzegt, kun
je de mycitizenM+ voordelen blijven gebruiken tot het einde van de gratis proefperiode.
Tenzij de gratis proefperiode wordt geannuleerd voordat deze is afgelopen, wordt de gratis
proefperiode omgezet in een betaald mycitizenM+ lidmaatschap op de dag volgend op de
laatste dag van de gratis proefperiode en wordt het verschuldigde bedrag direct geïnd via
de door jou gekozen betaalmethode. We behouden ons het recht voor de gratis proefperiode en de bijbehorende mycitizenM+ voordelen te herroepen in het geval we op redelijke wijze hebben vastgesteld dat je hiervoor niet aanmerking komt, zij het omdat je de gratis proefperiode hebt misbruikt, zij het om andere redenen.

13. Wijzigingen
We kunnen van tijd tot tijd en op elk moment ons mycitizenM+ lidmaatschap wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot de mycitizenM+ voordelen, het mycitizenM+ tarief en deze algemene voorwaarden. We stellen je ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan het ingaan van deze wijzigingen op de hoogte van deze wijzigingen. Als de wijziging negatief uitpakt voor jouw gebruik van mycitizenM+, kun je je mycitizenM+ lidmaatschap beëindigen door ons van de beëindiging op de hoogte te stellen voordat de wijziging van kracht wordt. Als je geen actie onderneemt, word je geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

14. Gehele overeenkomst
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige verstandhouding en overeenkomst tussen
jou en citizenM met betrekking tot de onderwerpen in dit document. Indien enige bepaling
in deze algemene voorwaarden, of een gedeelte daarvan, nietig of vernietigbaar wordt
geacht door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen of gedeelten daarvan
in deze voorwaarden onverminderd van toepassing. Geen enkele verklaring van afstand van
enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, hetzij door gedrag
of anderszins, zal worden beschouwd als een doorlopende verklaring van afstand of een
verklaring van afstand van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of een
deel daarvan.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie als je niet in de VS woont
Als je geen inwoner van de VS bent, zijn deze algemene voorwaarden en elk aangeschaft
mycitizenM+ lidmaatschap dat hieronder valt, onderhevig aan de Nederlandse wet en worden in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland. Deze rechtskeuze en jurisdictie doet geen afbreuk aan de consumentenbescherming die wordt geboden door bepalingen waarvan volgens overeenkomst niet kan worden afgeweken uit hoofde van de wet die, bij gebrek aan enige keuze, van toepassing zou zijn geweest in het
land waar je woonachtig bent.

16. Geschillenbeslechting door bindende arbitrage als je in de VS woont
LEES DEZE BEPALING ‘GESCHILLENBESLECHTING DOOR BINDENDE ARBITRAGE’ ZEER
ZORGVULDIG DOOR. DEZE BEPERKT JE RECHTEN IN GEVAL VAN EEN GESCHIL TUSSEN JOU
EN CITIZENM VOLGENS DE VOORWAARDEN EN DE OPTIE OM VAN ARBITRAGE AF TE ZIEN
DIE HIERONDER WORDEN BESCHREVEN.
16.1. Reikwijdte van de arbitragebepaling
Jij en citizenM gaan ermee akkoord dat alle vroegere, huidige en toekomstige geschillen,
claims of rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene
voorwaarden of je gebruik of aanschaf van de mycitizenM+ voordelen, ongeacht of deze
ontstaan zijn voor- of nadat je hebt ingestemd met deze algemene voorwaarden (gezamenlijk ‘Geschil(len)’), worden bepaald door arbitrage, tenzij je hiervan afziet zoals bepaald in artikel
16.4 hieronder, of je geschil onder een uitzondering op deze arbitrageovereenkomst valt zoals uiteengezet in artikel 16.8. Jij en citizenM komen verder overeen dat arbitrage op grond van dit artikel niet zal verlopen als een collectieve, groeps- of representatieve rechtsvordering. Dit artikel 16, ‘Geschillenbeslechting door bindende arbitrage als je in de VS woont’, wordt geïnterpreteerd onder en is onderworpen aan de Federal Arbitration Act, niettegenstaande enige andere rechtskeuze die in deze algemene voorwaarden uiteen wordt gezet.
16.2. Informele geschillenbeslechting
citizenM wil je klachten graag oplossen zonder hiervan een formeel juridisch geschil te
maken. Alvorens een claim tegen citizenM in te dienen, ga je ermee akkoord om te proberen
het Geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met support@citizenm.com.
Evenzo zal citizenM alle redelijke moeite doen om contact met jou op te nemen (als we je
contactgegevens hebben) om een claim die wij mogelijk hebben, informeel op te lossen
voordat we formele stappen ondernemen. Als een Geschil niet is opgelost binnen dertig (30)
dagen nadat de e-mail waarin het Geschil wordt vermeld is verstuurd, kan jij of citizenM een
arbitrage starten zoals hieronder beschreven.
16.3. We stemmen beiden in met arbitrage
Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaan jij en citizenM er beide mee
akkoord om Geschillen op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage
zoals hierin besproken, behalve zoals hieronder uiteengezet onder ‘Uitzonderingen op de
arbitrageovereenkomst’.
16.4. Afzien van de arbitrageovereenkomst
Als je niet onderworpen wilt zijn aan deze arbitrageovereenkomst, kun je afzien van de
arbitragebepaling door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar support@citizenm.
com binnen dertig (30) dagen nadat je deze algemene voorwaarden voor het eerst hebt
geaccepteerd. Je dient de schriftelijke kennisgeving te dateren en daarin je voor- en
achternaam, je adres en een duidelijke verklaring op te nemen waarin je stelt dat je geschillen
met citizenM niet via arbitrage wilt oplossen. Als er binnen de termijn van 30 dagen geen
schriftelijke kennisgeving wordt ingediend, wordt aangenomen dat je bewust en opzettelijk
afstand hebt gedaan van je recht om een Geschil voor de rechtbank aanhangig te maken,
behalve met betrekking tot de uitzonderingen zoals uiteengezet in artikel 16.8 hieronder.
Door af te zien van de arbitrageovereenkomst word je niet uitgesloten van het kopen of
gebruiken van de mycitizenM+ voordelen of het accepteren van deze algemene voorwaarden, maar is het jou en citizenM niet toegestaan om een beroep te doen op de wederzijdse arbitrageovereenkomst om Geschillen op te lossen onder de voorwaarden hierin die anders van toepassing zijn.
16.5. Arbitrageprocedure en -kosten
16.5.1. Jij en citizenM gaan ermee akkoord in dat de American Arbitration Association (‘AAA’)
de arbitrage zal uitvoeren volgens zijn Commercial Arbitration Rules en de Supplementary
Procedures for Consumer Related Disputes die van kracht zijn op het moment dat arbitrage
wordt aangevraagd (‘AAA-regels’). Deze regels zijn beschikbaar op www.adr.org of door
te bellen met de AAA via 1-800-778-7879. Een partij die arbitrage wil starten, moet bij de
andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen, zoals gespecificeerd in de AAA-
regels. (De AAA voorziet in een algemeen verzoek om arbitrage.) Arbitrage vindt plaats op
individuele basis en wordt behandeld door één enkele arbiter. Deze ene arbiter is ofwel een
gepensioneerde rechter of een advocaat met een vergunning om als advocaat te werken
en wordt door de partijen gekozen uit de lijst van arbiters van de AAA. Indien de partijen het
niet eens kunnen worden over een arbiter binnen veertien (14) dagen na levering van het
verzoek tot arbitrage, zal de AAA de arbiter aanwijzen in overeenstemming met de AAA-regels.
De arbiter(s) is (zijn) bevoegd om alle rechtsmiddelen toe te kennen, inclusief voorlopige
voorzieningen, die beschikbaar zouden zijn in een individuele rechtszaak en waarvan geen
afstand kan worden gedaan onder de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande enige
andersluidende taal in dit artikel 16.5.1, komen de partijen overeen dat, indien een partij
streeft naar een voorlopige voorziening die aanzienlijke gevolgen zou hebben voor andere
mycitizenM+ kopers, zoals redelijkerwijs door een van de partijen wordt bepaald, een
dergelijke arbitrage op individuele basis zal plaatsvinden, maar zal worden behandeld door
een panel van drie (3) arbiters. Elke partij kiest één arbiter en de twee door de partijen
geselecteerde arbiters kiezen de derde, die als voorzitter van het arbitragepanel zal fungeren.
Die voorzitter is een gepensioneerde rechter of een advocaat die bevoegd is om als advocaat
te werken en die ervaring heeft met arbitrage of bemiddeling bij geschillen. In geval van
onenigheid over de vraag of aan de drempel voor een panel van drie arbiters is voldaan,
beslist de enige arbiter die overeenkomstig dit artikel is benoemd. Indien de arbiter oordeelt
dat een panel van drie personen toepasselijk is, kan de arbiter – indien gekozen door een
van de partijen of als voorzitter door de twee door de partijen geselecteerde arbiters –
deelnemen aan het arbitragepanel. Tenzij en voor zover anders vereist door de wet, zijn de
arbitrageprocedure en elke uitspraak vertrouwelijk.
16.5.2. Jij en citizenM komen verder overeen dat de arbitrage zal plaatsvinden in het
grootstedelijke gebied dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt, of dat, indien de partijen
dit verkiezen, alle procedures kunnen worden gevoerd via videoconferentie, telefonisch of
via andere elektronische middelen op afstand. In alle gevallen kan citizenM ervoor kiezen
om elektronisch te verschijnen. Als citizenM voor arbitrage kiest, betaalt citizenM alle AAAindieningskosten en administratiekosten (met uitzondering van kosten voor hoorzittingen). Als jij voor arbitrage kiest, worden de indieningskosten en administratiekosten (met uitzondering van kosten voor hoorzittingen) betaald in overeenstemming met de AAA-regels, of in overeenstemming met equivalente wetgeving indien die in strijd is met de AAA-regels. Als de waarde van de beoogde compensatie echter $ 10.000 of minder is, zal citizenM op jouw verzoek alle indienings-, administratie- en arbitragekosten betalen die verband houden met de arbitrage, tenzij de arbiter(s) constateert dat ofwel de inhoud van de claim of de gevraagde schadevergoeding lichtzinnig was of werd ingediend voor een ongepast doel
(zoals bepaald door de normen die zijn uiteengezet in de Federal Rule of Civil Procedure
11(b)). In dergelijke omstandigheden zullen de bedragen worden bepaald in overeenstemming met de AAA-regels. Elke partij draagt de kosten van de honoraria van zijn eigen advocaten, tenzij wettelijk anders is vereist.
16.6. Arbitrage verloopt op individuele basis
Jij en citizenM komen overeen dat de arbitrage van een Geschil op individuele basis zal
plaatsvinden, en noch jij, noch citizenM mag een claim indienen als onderdeel van een
klasse-, groeps-, collectieve, gecoördineerde, geconsolideerde of massa-arbitrage (elk een
‘Collectieve arbitrage’). Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wordt een
claim om een Geschil tegen citizenM op te lossen beschouwd als een Collectieve arbitrage
indien (i) twee (2) of meer vergelijkbare claims voor arbitrage gelijktijdig worden ingediend
door of namens een of meer eisers; en (ii) de raadslieden van de eisers dezelfde zijn, de
vergoedingen delen of de arbitrages coördineren. ‘Gelijktijdig’ in het kader van deze bepaling
betekent dat beide arbitrages tegelijkertijd in behandeling zijn (ingediend maar nog niet
opgelost).
16.7. Afzien van collectieve actie en collectieve arbitrage
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NOCH JIJ NOCH
CITIZENM HET RECHT HEBBEN OM GESCHILLEN DOOR OF TEGEN ANDERE INDIVIDUEN
OF ENTITEITEN TE CONSOLIDEREN, SAMEN TE VOEGEN OF TE COÖRDINEREN, OF IN
EEN GESCHIL TE ARBITREREN OF TE PROCEDEREN IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE
HOEDANIGHEID, INCLUSIEF ALS VERTEGENWOORDIGEND LID VAN EEN KLASSE OF IN EEN
ALGEMENE HOEDANIGHEID VAN EEN PARTICULIERE ADVOCAAT. IN VERBAND MET ENIG
GESCHIL (ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD), WORDT VAN ALLE DERGELIJKE RECHTEN
HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND GEDAAN. ELKE BETWISTING
VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL WORDT UITSLUITEND BEPAALD DOOR DE ARBITER.
16.8. Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst
Niettegenstaande de overeenkomst tussen jou en citizenM om Geschillen te beslechten
middels arbitrage, behouden jij en citizenM het recht (A) om een individuele zaak aanhangig
te maken bij de rechtbank voor geringe vorderingen; en (B) om een voorlopige voorziening
of andere billijke vergoeding te vragen bij een bevoegde rechtbank om de daadwerkelijke
of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken,
handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij te
voorkomen.
16.9. Overleving en scheidbaarheid van deze arbitragebepaling
Dit artikel 16, ‘Geschillenbeslechting door arbitrage als je in de VS woont’, blijft van kracht
na beëindiging of afloop van deze algemene voorwaarden. Met uitzondering van artikel 16.7,
‘Ontheffing van collectieve actie en collectieve arbitrage’, als een rechtbank of arbiter beslist
dat enig deel van dit artikel 16 ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige delen
van dit artikel 16 niettemin geldig en van kracht. In het geval een rechtbank of arbiter van
oordeel is dat artikel 16.7, ‘Ontheffing van collectieve actie en collectieve arbitrage’, geheel of
gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt het gehele artikel 16, ‘Geschillenbeslechting door arbitrage als je in de VS woont’, als nietig beschouwd en dient het resterende Geschil overeenkomstig artikel 16 voor de rechtbank te worden gebracht.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie als je in de VS woont
Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving of bepaald in artikel 17, komen, in het
geval de arbitrageovereenkomst niet van toepassing blijkt te zijn op jou of jouw Geschil,
jij en citizenM overeen dat een gerechtelijke procedure moet worden voorgelegd aan een
bevoegde rechtbank in New York, VS. Zowel jij als citizenM stemt in met de locatie en
persoonlijke jurisdictie aldaar. Behalve voor zover dit niet in overeenstemming is met of wordt ondervangen door de wetten van het rechtsgebied waarin jij woont, is de wet van New York, ongeacht de principes van conflict of keuze van wetten, van toepassing op deze algemene voorwaarden en eventuele Geschillen.

Bijlage A: Voorbeeld van intrekkingsformulier
Gelieve dit formulier uitsluitend in te vullen en te retourneren als je de mycitizenM+
overeenkomst wenst in te trekken.
Aan : citizenM subscription B.V
Leidseweg 219
2253 AE Voorschoten
the Netherlands,
support@citizenm.com
Ik kondig hierbij aan mijn mycitizenM+ overeenkomst zoals aangegaan op ________
te willen intrekken.

Naam koper :
Adres koper :
Handtekening koper (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend) :
Datum :
[datum invullen]